ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

 

A regisztrációt és megrendelést megelőzően kérem a tisztelt látogatókat, hogy figyelmesen olvassák el az 'Általános szerződési feltételeket és a szolgáltatást kizárólag akkor vegyék igénybe, ha a benne foglaltak tartalmával maradéktalanul egyetértenek!

 

A jelen Általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) a www.manomenu.hu honlap és webáruház, használatának feltételeit tartalmazza az alábbiak szerint:

A honlapon történő regisztráció és a webáruházban történő vásárlás kizárólag jelen ÁSZF elfogadásával jöhet létre. Jelen dokumentum alapján megkötött szerződések nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerülnek megkötésre, későbbiekben nem kereshetők vissza, nem minősülnek írásbeli szerződésnek, az ÁSZF magyar nyelvű, magatartási kódexre nem utal, ugyanakkor vállalkozó magára nézve teljes mértékben kötelezőnek és betartandónak tekinti a vonatkozó jogszabályokat – úgy mint a 45/2014 (II.26.) Kormányrendeletben, valamint a 2008. évi XLVII. törvényt a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen magatartás tilalmáról címűben foglaltakat. Jelen ÁSZF folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://shop.manomenu.hu/content/3-altalanos-szerzodesi-feltetelek

                                                                                               

Üzemeltető adatai:

  • ManoFood Kft.
  • Székhelye / levelezési címe: Szigetszentmiklós, Ibolya utca 3
  • Telefon: +36-20-4866302
  • E-mail cím: manofood@manomenu.hu
  • Adószám: 27123173-2-13

A szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben a továbbiakban: Üzemeltető/Szolgáltató.

 

1. Regisztráció

A Szolgáltató https://shop.manomenu.hu/ keresztül megrendelést úgy regisztrált, mint nem regisztrált vevőktől elfogad. A regisztrációhoz szükséges, hogy a Vevő a regisztráció során Szolgáltató által kért valamennyi adatot hiánytalanul megadja. A regisztráció során a webáruház figyelmeztető üzenetben tájékoztatja a Vevőt, ha adatait hiányosan adta meg, és a sikeres regisztrációhoz helyesbítés szükséges. Szolgáltatót a regisztráció vagy megrendelés során a Vevő által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető bármely problémáért, késedelemért, hibáért felelősség nem terheli. Regisztrálni lehetséges a megrendelési folyamat során, vagy a vásárlást megelőzően a webáruház felső fejléc sorában található “Regisztráció” menüpontot választva az adatlap kitöltésével. A regisztrációval a Vevő az ÁSZF-ben és az Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat elfogadja, az Adatkezelési tájékoztatóban részletezett adatkezelésekhez hozzájárul. A webáruházában kizárólag 16. életévüket betöltött személyek regisztrálhatnak, a regisztrációval a Vevő akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. Jelen ÁSZF érvényes a Szolgáltató által üzemeltetett https://shop.manomenu.hu/ weboldalon (továbbiakban: webáruház) keresztül a vásárló (továbbiakban: Vevő) által történő regisztráció vagy bármely megrendelés esetén.

 

2. Visszavásárlási lehetőség, elállási jog

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vevőnek a termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül joga van indokolás nélkül elállni vásárlási szándékától. Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen a Vevő vagy a Vevő által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Ha a Vevő elállási jogával élni kíván, köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni Szolgáltatóhoz email üzenetben az info@manomenu.hu email címre, vagy postai úton Szolgáltató postacímére: 2310, Szigetszentmiklós, Ibolya utca 3. Az elállási nyilatkozat feladási időpontját Vevő köteles bizonyítani.

A Vevő az elállási jogát a megrendelés és a termék átvétele közti időben is gyakorolhatja.

Elállási nyilatkozatminta jelen ÁSZF mellékletét képezi.

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 29. §-a szerint bizonyos termékek esetén a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (így pl.: hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver esetében ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta, olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza, romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében, olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel, olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak).

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Vevők által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek.

 

Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg.

Ha a Vevő eláll a vásárlási szándékától (a szerződéstől), Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Vevő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Vevő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vevő Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott).

A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vevő viseli.

Szolgáltató arra a bankszámlára utalja vissza a fenti összegeket, amelyről a termék kifizetését teljesítette a Vevő.

A Vevő köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A Vevő köteles az árut normál belföldi csomagként, saját költségén visszajuttatni az alábbi címre: 2310, Szigetszentmiklós, Ibolya utca 3. (utánvétes, illetve portós csomagot Szolgáltatónak nem áll módjában átvenni).

A visszaküldött áru nem lehet megrongált vagy használt, kivéve a termék jellegének, tulajdonságainak, működésének megállapításához szükséges használatot (mint például: felpróbálás, a termék átnézése).

Az ezt meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért, kárért és költségért – tehát amennyiben a visszaküldött áru megrongált vagy olyan használat nyomait fedezni fel rajta, mely az általános elvárhatóság határán túl van –a Vevő felel. Ebben az esetben Szolgáltató a Vevőre háríthatja a rongálásból vagy az áru használatából eredő értékcsökkenést, kárt és költséget, mely összeg a Vevőnek visszafizetendő összegből levonható. Amennyiben a Vevő rendelési összeghez kötött kedvezményt vesz igénybe, a termék visszaküldésénél annak értékéből a kedvezmény százalékos arányban visszavonásra kerül, tehát a kedvezménnyel csökkentett érték kerül visszatérítésre.

Az esetlegesen bármilyen okból nem megfelelő és visszaküldött termékek árát az áru beérkezését követően14 napon belül minden esetben visszatérítjük.

Cserelehetőség

Csereigény esetén a cserélni kívánt terméket a Vevőnek vissza kell küldenie Szolgáltató részére, a visszaküldött termékek árát 14 napon belül visszatérítjük.

A cseretermékre új megrendelést kell leadni. Ebben az esetben új rendelése is az eredetileg kapott kedvezményekkel kerül kiküldésre, de a terméket újra ki kell fizetnie (mivel a visszaküldött, cserélni kért termék árát visszatérítjük.) A cserecsomagot természetesen újabb szállítási költség felszámítása nélkül szállítja ki a Vevőnek a Szolgáltató, kivéve, ha az adott csomagból minden terméket visszaküldött, mert ez utóbbi esetben a postaköltség Vevő részére történő visszatérítése automatikusan megtörténik.

 

3. Megrendelés

A Vevő a megrendelését a Webáruházban a megvásárolni kívánt termék kosárba helyezésével, belépés vagy regisztráció után, a fizetési mód kiválasztását követően a “megrendelés elküldése” gomb használatával tudja leadni. A vásárlás regisztráció nélkül is lehetséges. A “megrendelés elküldése”-vel a Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik Szolgáltató felé.

A megrendelés során a Vevő a rendelésre vonatkozó adatokat bármikor javítani tudja, pl. a kosárban a mennyiség változtatásával, termékek hozzáadásával vagy törlésével stb.

Ha a Vevő a regisztráció során megadott címtől eltérő címre szeretné a szállítást, ezt a regisztráció során a megjegyzés rovatban/külön szállítási címen jelezheti.

A megrendelés leadását követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül Szolgáltató Webáruház által generált automatikus email üzenetben visszaigazolja a Vevőnek a szerződési jognyilatkozatának beérkezését. Ez a visszaigazoló email üzenet kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történt beérkezését és sikeres rögzítését nyugtázza.

Előfordulhat, hogy Szolgáltató – a megrendelés visszaigazolása ellenére – a megrendelt terméket készlethiány miatt vagy más okból csak később tudja szállítani, vagy egyáltalán

nem tudja szállítani. Szolgáltató nem vállal felelősséget a késedelmes vagy elmaradó szállítás miatt esetlegesen felmerülő semmilyen kárért.

Az egyes termékek lényeges tulajdonságait és árát a termékek terméklapjai tartalmazzák.

A Webáruházban feltüntetett árak minden esetben magyar forintban vannak megadva és tartalmazzák az ÁFÁ-t.

Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja, azonban ez nem érinti a már visszaigazolt megrendeléseket melyekre a visszaigazolásban rögzített ár vonatkozik.

Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Webáruházban a mindenkori helyes adatok kerüljenek feltüntetésre. Amennyiben ennek ellenére téves adat, hibás ár kerül feltüntetésre, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő "0" Ft-os vagy "1" Ft-os árra, akkor Szolgáltató nem köteles a terméket a tévesen feltüntetett áron szállítani. Szolgáltató nem felelős a Webáruházban közzétett árazási vagy egyéb hibákért és az ezekből esetlegesen eredő bármilyen kárért és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére, azok teljesítésének megtagadására.

 

4. Szállítási információk, a szállítás díja

Szállítási határidő:

Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy készleten lévő termékek esetén a szállítási határidőnk: 5-6 munkanap.

 

Házhozszállítás GLS futárszolgálattal:

A Webáruházban megrendelt termékeket Szolgáltató logisztikai partnere, a GLS Futárszolgálat (továbbiakban: GLS) szállítja házhoz munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban. A kézbesítés várható időpontjáról (három óra időintervallum pontossággal) a futárszolgálat e-mail-ben értesíti a Vevőt a kiszállítás napján a reggeli órákban. Ha a csomag várható érkezése a Vevő számára nem megfelelő, akkor a továbbiakban a futárszolgálattal tud újabb időpontot egyeztetni a GLS ügyfélszolgálati telefonszámán: (+36 1) 802 0265, e-mailben az info@gls-hungary.com email címen, vagy a GLS webportálján keresztül a csomagszámra történő hivatkozással. Amennyiben a csomag kézbesítése akadályba ütközik, a futár a megadott címen hagyott értesítő nyomtatványon tájékoztat az első kézbesítési kísérletről.

Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén a második kézbesítési kísérlet díjmentes.

Az értesítő nyomtatványon szerepel a futár telefonszáma, a GLS központi ügyfélszolgálat telefonszáma, e-mail címe, melyen egyeztethető egy újabb helyszín és időpont, ahol az átadás-átvétel lebonyolítható.

A GLS csapata nagyon rugalmas, mindent megtesznek annak érdekében, hogy a Vevőhöz a küldemény garantáltan eljusson a lehető leghamarabb. Azonban a GLS munkatársai címről címre haladva érkeznek el a címzetthez, ezért nem kérhető, hogy a futár érkezés előtt telefonáljon, vagy külön egyeztessen a Vevővel, emiatt célszerű olyan címet megadni, ahol a Vevő (vagy családtagja, munkatársa, ismerőse) napközben elérhető.

 

GLS csomagpontban való személyes átvétel :

Ha az első kézbesítés meghiúsul, a GLS–től kérhető a csomag CsomagPontba történő szállítása. A megrendelt áru CsomagPontba történő megérkezésekor email-ben a GLS értesítést küld a Vevőnek, melyet követően csomagját azonnal átveheti. Az értesítést követően nyitvatartási időben a csomag 4 munkanapon keresztül átvehető, ennek lejárta után a csomagot külön jelzés nélkül a GLS visszaszállítja Szolgáltató részére. A csomagpontban való átvételről bővebb információ itt található: www.csomag.hu. Átvétel megtagadása esetén a GLS nem végez második kézbesítési kísérletet, a csomagot visszaküldi Szolgáltató részére.

 

Küldemény nyomon követése:

A csomagszám ismeretében a Vevő nyomon követheti csomagját a www.gls-hungary.com weboldalon. Ha a Vevő érdeklődni szeretne a csomag státusza vagy a szállítás pontos időpontja iránt erre lehetősége van munkanapokon 7.00–20.00 óra között a GLS vevőszolgálati számán: (+36 1) 802 0265.

 

Csomagátvétel:

A Csomag megérkezésekor kérjük, minden esetben ellenőrizze a csomagolás sértetlenségét! Sérült csomagot ne vegyen át a futártól vagy ragaszkodjon a jegyzőkönyv felvételéhez!

Ha a csomag sérült és nincs hozzá mellékelve sérülésről szóló kárfelvételi jegyzőkönyv, kérjük, ne vegye át a csomagot. Hiányos csomag esetén küldje el Szolgáltató címére a jegyzőkönyvet, és Szolgáltató pótolja a hiányzó árucikket. Az esetleges további reklamációk érvényesítése érdekében kérjük, őrizze meg a csomag kifizetését igazoló bizonylatot.

 

A házhozszállítás határideje:

Szállítási határidő: 5-6 nap; nagy kereslet esetén előfordulhat, hogy egyes termékekből hiány keletkezik, s így a megrendelt árucikkeket Szolgáltató csak több csomagban tudja elküldeni. A csomagban mellékelt számlán, esetleg levélben közöljük a hiányzó termékekre vonatkozó szállítási információt.  

 

A házhoz szállítás díja:

A házhoz szállítás díja súly, és darabszám alapján eltérő, a szállítási információk alján található táblázat tartalmazza az alapdíjakat, melyek az ÁFA-t tartalmazzák.

Bővebb információt itt talál: https://gls-group.eu/HU/hu/cimzetteknek-nyujtott-szolgaltatasok

ManóMenü Webáruház szállítás:

A webáruházban lehetőség van választani 2 átvételi pontot, melynek díja ingyenes. Az ingyenes átvétel választását követően minden esetben szükséges a telefonos egyeztetés.

 Az átvételi pontok az alábbiak:

1. Budaörs Kinizsi út 1-3.

2. Budapest Nagytétényi út 37-43 /Campona pláza/

 

Foxpost csomagpontból-csomagpontba szállítás:

A csomagpontba szállítást a Foxpost csomag automatáinak segítségével készítjük. Magyarország teljes területén belül 83 ponton átvehetőek a küldemények melyek pontos címét a rendelés folyamán lehet kiválasztani. A csomag automaták méretükből kifolyólag korlátok közé szorítják a feladandó dobozok, csomagok méretét, ezért előfordulhat, hogy egyes termékeinkhez nem tudjuk hozzárendelni ezt a fajta kiszállítási módot. Az automatába történő szállítás díja minden esetben  699 Ft. A csomag átvételére 3 munkanap áll rendelkezésre. 3 nap eltelte után a csomagot visszaszállítják a raktárba, majd ezt követően a feladónak. Raktárba visszaszállított csomag esetén van lehetőség újabb kézbesítést kérni, ebben az esetben azonban újra kell fizetni a szállítási díjat, mely 699 Ft.

 

Házhoz szállítás MPL postai futárszolgálattal:

A Webáruházban megrendelt termékek további logisztikai partnere, a Magyar Posta Futárszolgálat (továbbiakban: MPL) A szállítás munkanapokon 8-17 óra közötti időszakban történik. A kézbesítés várható időpontjáról a futárszolgálat telefonon értesíti a Vevőt a kiszállítás napján a reggeli-délelőtti órákban. Ha a csomag várható érkezése a Vevő számára nem megfelelő, akkor a továbbiakban a futárszolgálattal tud újabb időpontot egyeztetni az MPL ügyfélszolgálati telefonszámán: (+36 1) 767 8272, e-mailben az  ugyfelszolgalat@posta.hu email címen, vagy az MPL webportálján https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat keresztül a csomagszámra történő hivatkozással. Az első kézbesítési kísérlet meghiúsulása esetén a második kézbesítési kísérlet díjmentes. A második sikertelen kézbesítést követően a csomag vagy a címhez rendelt illetékes postára, vagy visszaküldésre kerül a feladónak.

További részleteket a kiszállítással kapcsolatban a posta oldalán találhat: https://www.posta.hu/ugyfelszolgalat/erkezes/belfold/kezbesites_v2

Posta csomagpontokban való személyes átvétel:

A Magyar posta 4 lehetőséget kínál a csomagpontos átvételekre.

-       Coop üzletlánc átvételi pontok az ország 273 pontján

-       Mol töltőállomások az ország 185 pontján

-       Posta pont csomag automaták az ország 51 pontján

-       Postán maradó csomagok, az ország 2600 pontján, beleértve a kisebb településeket is.

Automatákba történő kézbesítés esetén:

A csomag kivételéhez az automata képernyőjén meg kell adnia az SMS-ben és/vagy e-mailben kapott kódot és a telefonszámot. Csak egy pillanat az egész! Ha az áru összegét nem rendezte korábban és csomagját árufizetéssel (utánvételesen) adta fel, rekesze a bankkártyás fizetés után nyílik ki. A csomagot az értesítést követően 2 napig van lehetőség átvenni az automatából. Sikertelen átvétel esetén a csomag átszállításra kerül a csomaghoz rendelt postára, melyről szintén értesítést kap.

Coop-Mol-Postán maradó kézbesítés esetén:

A csomag feladását követően a rendeléskor megadott email címre és vagy telefonszámra a csomag adataival ellátott értesítést kap a  küldemény érkezéséről. Annak megfelelően, hogy melyik átvételi pontot választotta, nincs más dolga, mint megjelenni a címen és átvenni a csomagot. A MOL töltőállomásokon 24 órán keresztül van lehetőség az átvételre, azonban a Coop üzletláncoknál 12 órás nyitvatartási idő áll rendelkezésre. Postán maradó kézbesítés esetén pedig az aktuális postai nyitvatartási időben (ez településenként eltérő lehet) van lehetőség átvenni a csomagot. Az átvételi pontok túlnyomó többségében van lehetőség bankkártyás fizetésre is.

Az átvételi pontok elérhetőségéről itt találhat részletes információt: https://www.posta.hu/szolgaltatasok/szolgaltataskereso?selectedPostTypes=postapoint

A házhoz szállítás díja:

A házhoz szállítás díja súly, és darabszám alapján eltérő, a szállítási feltételek legalján található táblázat tartalmazza az alapdíjakat, melyek az ÁFA-t tartalmazzák.

Az MPL szállítási díja:

A házhoz szállítás díja súly alapján eltérő, a szállítási információk alján található táblázat tartalmazza az alapdíjakat, melyek az ÁFA-t tartalmazzák.

Csak Magyarország területén belül 25.000 Ft felett minden szállító esetében ingyenes a kiszállítás.

 5. Fizetési információk, lehetőségek

A Webáruházban banki előreutalásos és bankkártyás fizetésre van lehetőség, mely lehetőségek közül a Vevő a megrendelési folyamat során választhat.

 

Fizetés előre utalással:

Az előre utalásos fizetési mód technikai okok miatt csak abban az esetben választható, ha a Vevő a saját nevére szóló számlaszámról tud utalni! Kérjük, választásakor ezt vegye figyelembe. Ha a Vevő a banki előre utalásos fizetési módot választja, akkor Szolgáltató a megrendelést visszaigazoló email-ben megadja az átutaláshoz szükséges információkat.

A Vevő ezután elutalja a visszaigazoló email-ben rögzített fizetendő összeget (megrendelt termékek értéke + szállítási díj) Szolgáltató bankszámlájára, és amint ez megérkezik, a rendelés aktív státuszba kerül (erről a Vevő külön értesítést kap email útján). Ezt követően Szolgáltató eljuttatja a Vevőhöz a csomagot. Szolgáltató által vállalt szállítási határidő a fizetendő összegnek Szolgáltató bankszámláján történő jóváírásától számítódik.

Kérjük, hogy az átutalással feltétlenül várja meg a megrendelés visszaigazolását, és figyelmesen töltse ki az utalás közlemény rovatát a visszaigazoló e-mailben leírtak alapján!

A csomagolási és szállítási költség előre utalás esetén a 4. pontban meghatározottak alapján történik.

A bankszámla melyre az átutalás készíthető : 12023132-01616512-00100007 Raiffeisen Bank Zrt.

 

Fizetés bankkártyával:

A Webáruházban a Vevő online, Visa vagy Mastercard bankkártyával is fizethet. Ennek a fizetési módnak az igénybe vételéhez a megrendelési folyamat során a „bankkártya” lehetőséget kell választani, majd a Vevő a pénztárból átirányításra kerül a pénzügyi művelet feldolgozását végző SimplePay oldalára ahol a fizetés történik, melynek során a bankkártyát kibocsátó társaság, a kártyaszám és az érvényesség dátuma mellett a bankkártya ellenőrző kódjának megadása szükséges. Az ellenőrző kód a bankkártya hátoldalán található 3 jegyű szám, amely az internetes fizetés biztonságosságát szolgálja. A legmodernebb kódolási technikák, mint pl. a Secure Socket Layer (SSL) és a 3D-Secure-eljárás az interneten is a lehető legnagyobb biztonságot kínálják a fizetésre.

A bankkártyás vásárlási lehetőség a teljes Szolgáltatói kínálatra vonatkozik.

A SimplePay fizetés folyamata megegyezik a bankok hasonló szolgáltatása keretében kínált fizetési eljárással. A szolgáltatás alatt a felhasználó, így a kártyabirtokos biztonságát szem előtt tartva a SimplePay tranzakciókat folyamatosan figyeli, s nem várt események megelőzésében nyújt segítséget.

 

A tranzakció lépései:

A „Fizetés” gombra kattintva Ön átkerül a Simple fizetési oldalára, ahol a bankkártya adatai megadásával elindítja a tranzakciót.

A kártyaadatok megadását követően kérjük, ellenőrizze az adatok helyességét.

A tranzakció feldolgozása elindul a banki feldolgozó rendszerekben.

A fizetéseredményéről Ön e-mail útján is értesítést kap, valamint a Simple rendszere visszairányítja a webáruház oldalára.

Bővebb információ: https://www.otpsimple.hu/ 

 

Nyilatkozat:

Tudomásul veszem, hogy a adatkezelő által a ManoFood Kft. Székhelye / levelezési címe: Szigetszentmiklós, Ibolya utca 3, a www.shop.manomenu.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi: Név, email cím, postázási cím, telefonszám.

 

Fizetés PayPal rendszerrel:

PayPal több mint 200 országban áll a vásárlók rendelkezésére egyszerű és biztonságos

fizetési módként.

A PayPal számos előnnyel rendelkezik, melyek könnyebbé, gyorsabbá teszik a vásárlást, miközben pénzügyi információi biztonságban maradnak:

Egy email, egy jelszó. Ez minden, amire szüksége van, hogy fizessen vagy pénzt utaljon a PayPal rendszerén keresztül. A bankkártya pedig maradhat a pénztárcában.

A fizetéshez nem szükséges pénzt töltenie a PayPal számlájára. Elég, ha hozzárendeli bankkártyáját a PayPal fiókjához, sőt, ezt elég csak egyszer, az elején megtennie.

A PayPal világszerte elismert fizetési mód, a biztonságos tranzakciók záloga, mellyel 26 féle pénznemben fizetheti ki a termékek árát az interneten.

Csatlakozzon a PayPalhoz, és fizessen még egyszerűbben a webáruházban!

 

Fizetés utánvéttel:

Webáruházunkban a termékek kiszállítását GLS-MPL futárszolgálattal végezzük valamint Foxpost és Posta pontos csomagautomatákba is kézbesítünk. Lehetőség van a szállításkor fizetni a termékek vételárát, de ebben az esetben többletköltség számolódik fel mely minden esetben +390Ft. Az utánvétes fizetési mód mindegyik szállítási formához elérhető, azonban néhány átvételi pontos kézbesítésnél nincs lehetőség bankkártyás fizetésre, bővebb információ esetén kérjük vegye fel velünk a kapcsolatot az info@manomenu.hu email címen.

 

 Banki előreutalásos illetve bankkártyás fizetési mód választása esetén:

a tartósan fennmaradó készlethiány miatt kifogyott termékek rendelési értékét, illetve az esetlegesen visszaküldött termékek értékét a Vevő által a fizetéshez használt bankszámlára lehetőség szerint a legrövidebb időn belül jóváírjuk (az elállási jogról szóló rendelkezések figyelembe vételével).

A bankkártyás és a banki előre utalással történő fizetés választása esetén a leadott rendelésekben Szolgáltató utólag nem tud módosítani!

 Amennyiben a rendelés törlését a vevő kezdeményezi, vagy a rendelést Szolgáltató törli

- mert pl. a termék elfogyott – Szolgáltató haladéktalanul visszautalja Vevő részére a megfizetett összeget – vagy annak részarányos részét.

Banki átutalás esetén, amennyiben a rendeléstől számított 5 munkanapon belül nem valósul meg az átutalás, a rendelés törlésre kerül.

6. Szavatosság, jótállás

Kellékszavatosság:

A Vevő Szolgáltató hibás teljesítése esetén kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) szabályai szerint. A Vevő a kellékszavatosság érvényesítése körében választása szerint kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy Szolgáltató számára az igény teljesítése aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vevő viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, a hiba felfedezésétől számított kettő (2) hónapon belül közölni. Ugyanakkor a Vevő a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

A teljesítéstől számított hat (6) hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő a számla bemutatásával igazolja, hogy a terméket Szolgáltatótól vásárolta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy a Vevő által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 Termékszavatosság:

A termék hibája esetén a Vevő (fogyasztó) - választása szerint - az előző pontban meghatározott kellékszavatossági jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a Vevő kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania.

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényt a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Jótállás hibás teljesítés esetén:

Szolgáltató a 151/2003. (IX.22) Kormányrendelet alapján jótállásra köteles a jogszabály 1. számú mellékletében felsorolt új tartós fogyasztási cikkek vonatkozásában. A jótállásból eredő jogait a Vevő a fogyasztási cikk részére történő átadásától kezdődő 1 éves időtartamon belül gyakorolhatja. Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A jótállási igény a jótállási jeggyel, valamint a csomagban kapott számlával érvényesíthető. A jótállásra vonatkozó részletes információkat az adott termékre vonatkozó jótállási jegy tartalmazza. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.

A vásárlást követő 3 munkanapon belüli meghibásodás miatt felmerülő csereigényt Szolgáltató a tartós fogyasztási cikk cseréjével teljesíti.

A Vevő ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont a Vevőt a jótállásból fakadó jogok a Kellékszavatosság és a Termékszavatosság pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

A szavatossági és jótállási igények intézése:

Szolgáltató a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényekkel kapcsolatban a 19/2014. (IV.19.) NGM rendeletben foglaltak szerint jár el, melynek értelmében

az igényről jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben rögzíti:

a) a fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,

 b) a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,

c) a szerződés vállalkozás általi teljesítésének időpontját,

d) a hiba bejelentésének időpontját,

e) a hiba leírását,

f) szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá g) a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.

Ha Szolgáltató a szavatossági vagy jótállási kötelezettségének a Vevő által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a jegyzőkönyvben meg kell adni. A jegyzőkönyv tájékoztatást tartalmaz arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a Vevő a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. Ha Szolgáltató a Vevő szavatossági vagy jótállási igényének teljesíthetőségéről annak bejelentésekor nem tud nyilatkozni, álláspontjáról -az igény elutasítása esetén az elutasítás indokáról és a békéltető testülethez fordulás lehetőségéről is - öt munkanapon belül, igazolható módon értesíti a Vevőt. A szavatossági vagy jótállási igény bejelentése nem minősül a fogyasztóvédelemről szóló törvény szerinti panasznak.

 

Panaszkezelés, jogorvoslat, felügyeleti szervek

Panasszal, szavatossági vagy jótállási igénnyel kapcsolatban Szolgáltató áll a Vevők rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

2310, Szigetszentmiklós, Ibolya utca 3

telefon: 06204866302

e-mail: manofood@manomenu.hu

 

A Vevő a fenti elérhetőségek egyikén jelentheti be igényét, melyet Szolgáltató a lehető legrövidebb időn belül elbírál. Amennyiben a fogyasztó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye, vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A járási hivatalok elérhetőségeit itt találja: http://www.jarasihivatalok.hu/

Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Központi telefonszám: +36 1 488 2186

Fax: +36 1 488 2131

 

Online vitarendezés

Az online vásárolt termékkel kapcsolatban felmerült panasza esetén az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

 

7.Vegyes rendelkezések

Az akciós termékeket Szolgáltató kizárólag interneten történő megrendelés útján értékesíti.

Szolgáltató csak a háztartásban általában használatos mennyiségre vonatkozó megrendeléseket teljesíti.

A Webáruházban megjelenített valamennyi tartalom (termékleírás, szöveg, kép, grafika stb.) szellemi alkotásnak minősül, így szerzői jogvédelem alatt áll, a szerzői jog jogosultja Szolgáltató. Bármely tartalom engedély nélküli másolása, sokszorosítása vagy

egyéb módon történő felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül, így az tilos.

Szolgáltató kizárja a felelősségét a Webáruház használói által kifejtett bármely magatartásért, vagy a Webáruház használata során felmerülő bármely kárért. A Webáruház használója saját magatartásáért teljes mértékben és kizárólagosan felelősséget vállal.

 

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

 

8. Általános információk

Impresszum

Ambrus Éva  ManoFood Kft.

Székhely: 2310, Szigetszentmiklós, Ibolya utca 3

Email: manofood@manomenu.hu

Telefon: 06204866302

Bejegyző hatóság: Szigetszentmiklós Polgármesteri hivatal             

Tárhelyszolgáltató: Rackhost Zrt,

 

 Elállási nyilatkozat - minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén kell kitölteni)

Címzett:  ManóMenü Bt

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Megrendelés azonosítója: (ide a rendelésszámot kell beírni)

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

Kelt:

A fenti minta alapján megírt Elállási nyilatkozatot e-mailben a következő címre kell küldeni: manofood@manomenu.hu